1

برنامه فيزيکي موزه این دستاورد فناوری یک نمایش جهانی است و نیازمند استفاده از

News Discuss 
برنامه فيزيکي موزه این دستاورد فناوری یک نمایش جهانی است و نیازمند استفاده از روش‌های نوآورانه برای جان بخشیدن به پروژه است. SADEV مخصوصاً انطباق قطعات خاص را با محدودیت هایی که چنین ساختار منحصر به فردی ایجاب می کند، با حفظ همان جنبه اثیری که در ابتدا طراحی شده https://www.reddit.com/user/memaryonline/comments/s95q1u/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%DA%A9%D9%8A_%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87_%D9%BE%D8%A7%D9%86%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%DA%86%D8%A7%D9%BE_%D8%B4%D8%AF%D9%87_%D8%A8%D8%A7_%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story